Call +001 555 801

Algemene Voorwaarden CIAOCARB

Handelend onder de naam ciaocarb.nl (bestelwebsite: www.ciaocarb.nl )

De tongelreep 71

5684 PS Best

KVK 55559913

 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot protiplan-producten tussen CIAOCARB.nl en koper. Onder het begrip “koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan zowel de professionele koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als de consument-koper, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2.Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.CIAOCARB.nl behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.

2.3 Bestellingen geschieden schriftelijk, per email of via de bestelfunctie op de bestelwebsite van CIAOCARB.nl

2.4 Een overeenkomst tussen CIAOCARB.nl en koper komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging of een factuur door Alles voor Afvallen aan de koper is verzonden. Indien het aanbod via de website van Alles voor Afvallen is gedaan, komt de overeenkomst tot stand nadat CIAOCARB.nl een orderbevestiging en factuur per email aan het door koper opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van koper, tenzij anders vermeld in de offerte. Deze kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de offerte en op de bestelwebsite van CIAOCARB.nl , indien koper de bestelling via de bestelwebsite plaatst.

3.3 Betaling geschiedt per ideal. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. CIAOCARB.nl aan koper alsdan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, alsmede de redelijke incassokosten bij uitblijven van betaling. Betaling van het volledige factuurbedrag door een consument-koper geschiedt altijd bij het plaatsen van een order op de bestelwebsite via iDEAL.

Levering en leveringstermijnen

4.1 Als plaats van aflevering geldt het adres van koper dat tijdens de bestelling schriftelijk, per email, telefonisch, dan wel via de bestelwebsite aan CIAOCARB.nl kenbaar is gemaakt.

4.2 Leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten, dan wel op de bestelwebsite vermeld, zijn naar beste weten en voor zover de producten voorradig zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen. CIAOCARB.nl hanteert in beginsel een levertijd van 1 werkdag indien de order is geplaatst voor 11:00 uur en indien de producten op voorraad zijn. Overschrijding van een leveringstermijn leidt niet tot verzuim van CIAOCARB.nl

4.3 Orders van een consument-koper worden niet eerder geleverd dan nadat CIAOCARB.nl het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

4.4 CIAOCARB.nl schort de levering van de producten op zodra er in het geval van een professionele koper sprake is van een totaal bedrag aan openstaande facturen vanaf € 1.500,00. 

4.5 Na het verstrijken van een leveringstermijn heeft koper het recht van CIAOCARB.nl te verlangen dat binnen een redelijke termijn, die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot levering wordt overgegaan. Indien deze nadere leveringstermijn opnieuw is verstreken, heeft koper het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding.

4.6 CIAOCARB.nl bepaalt de wijze van verzending. Indien koper een andere wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van koper en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van koper.                                   

4.7 De levering van CIAOCARB.nl .producten geschiedt af magazijn. De producten kunnen breekbaar zijn en worden met grootste zorg door CIAOCARB.nl verpakt. Nadat de CIAOCARB.nl   producten het magazijn hebben verlaten, draagt koper alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transport van de CIAOCARB.nl producten en de aflevering op het adres van koper.

Acceptatie en reclames

5.1 Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de aflevering CIAOCARB.nl hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2 Indien de afgeleverde producten na onderzoek door CIAOCARB.nl niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CIAOCARB.nl de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.

5.3 Retourzendingen van CIAOCARB.nl producten, alleen in geval de producten na onderzoek door CIAOCARB.nl niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

5.4 Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij CIAOCARB.nl Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van CIAOCARB.nl

Aansprakelijkheid

6.1      CIAOCARB.nl is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CIAOCARB.nl .

6.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van CIAOCARB.nl jegens een consument-koper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.

6.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van CIAOCARB.nl , anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

Contra-indicaties

7.1 CIAOCARB.nl neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de producten van CIAOCARB.nl

7.2 Bij absolute contra-indicaties mogen de producten van CIAOCARB.nl niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties voor eiwitdieetproducten wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: Diabetes type 1, chronische lever- en nier aandoeningen, melkeiwit allergie, zwangerschap en borstvoeding. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de producten van CIAOCARB.nl te gebruiken. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: nierproblemen, leverproblemen, diabetes type 2, lactose intolerantie en gebruik van de volgende medicatie: Diuretica, anti-hypertensiva, Colchicine, Cortisone. In geval van twijfel over een contra-indicatie dient een koper eerst een arts te raadplegen alvorens de producten van CIAOCARB.nl te gebruiken.

7.3 CIAOCARB.nl is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper en gebruikers van de CIAOCARB.nl producten. Koper vrijwaart CIAOCARB.nl voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

Overmacht

8.1 CIAOCARB.nl is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 CIAOCARB.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd te overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door CIAOCARB.nl geleverde producten aan koper blijven eigendom van CIAOCARB.nl totdat de koper alle verplichtingen, inclusief incassokosten en rente, uit de met CIAOCARB.nl gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

Geschillen

10.1    Op alle overeenkomsten waarbij CIAOCARB.nl partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2    Alle geschillen tussen CIAOCARB.nl en koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 Herroepingsrecht consument-koper bij koop via de bestelwebsite

11.1     Indien een consument-koper niet tevreden is over de geleverde CIAOCARB.nl producten dan kan deze binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de CIAOCARB.nl producten een e-mail sturen naar info@ciaocarb.nl  met daarin de vermelding dat de koopovereenkomst ontbonden dient te worden en kunnen de producten terug worden gestuurd, indien de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

11.2    Het product dient ongeopend, voorzien van factuur in de originele verpakking gefrankeerd verzonden te worden. Binnen dertig (30) dagen wordt het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument-koper. Retouradres: CIAOCARB.nl , De Tongelreep 71, 5684 PZ, Best.

11.3     Een verzoek tot retourzending dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van naam van het product, aantal, houdbaarheidsdatum en aankoopdatum. Retourzending van CIAOCARB.nl producten door een professionele koper is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door CIAOCARB.nl

To top